RE: Energizing, Juvenating, Imagining, ...our customer's potential

Ψυχομετρικά Εργαλεία: Ο ρόλος τους στην επιλογή προσωπικού και στην ανάπτυξη της ομάδας

Αποτυπώνοντας «μη εμφανείς» συμπεριφορές με αντικειμενικά κριτήρια

Τα ψυχομετρικά εργαλεία, με μακρά ιστορία και διαφορετικές εφαρμογές, έχουν εισέλθει στον

χώρο των επιχειρήσεων εδώ και 4 περίπου δεκαετίες. Η χρήση, η εφαρμογή και η βέλτιστη αξιοποίησή τους παραμένει προνόμιο όσων τα κατέχουν και τα αξιοποιούν. Είναι αναγκαίο, όμως, τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από κάθε οργανισμό, να ανταποκρίνονται στις δεδομένες ανάγκες με ένα γρήγορο, άμεσο και έγκυρο τρόπο. Καίρια είναι η χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων στην ανάπτυξη των ταλέντων διότι παρέχουν μια πρώτη ενδοσκοπική ματιά στις φυσικές τάσεις της προσωπικότητας των ανθρώπων. Η Thomas International, από το 1981 έχει αναπτύξει από τα πλέον, αξιόπιστα, σύντομα και διαδεδομένα εργαλεία συμπεριφορών (aptitudes).

Σχετικά με το Thomas PPA

To Personal Profile Analysis PPA παρέχει μια ακριβή εικόνα για το πώς οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στον χώρο εργασίας, γεγονός που δίνει ένα αυξημένο επίπεδο εναρμόνισης με τις απαιτήσεις του ρόλου, κατά την πρόσληψη. Επιπλέον, προσδιορίζει που να στοχεύσει ο προγραμματισμός των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών των στελεχών. Ακόμα, εντοπίζει με εντυπωσιακή σαφήνεια πώς τελικά κινητοποιείται κάθε στέλεχος, ώστε να μπορεί ο οργανισμός να αυξήσει τη δια-κράτηση μέσα από την καταλληλότητα της προσωπικότητας για τη συγκεκριμένη θέση.

Το PPA report συμπληρώνει την εικόνα από λεπτομερή αναφορά με τα δυνατά σημεία του ατόμου καθώς και τους περιορισμούς, το ύφος της επικοινωνίας του, τι τον παρακινεί, τους βασικούς του φόβους και πώς συμπεριφέρεται υπό πίεση. Η συ-μπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί μόλις 5-7 λεπτά, που σημαίνει εξαιρετική εξοικονόμηση χρόνου, αθροιστικά για τον οργανισμό και τα στελέχη, και μείωση πι-θανότητας αποτυχίας ή αστοχίας. Μόλις το ερωτηματολόγιο PPA ολοκληρωθεί, διαχείριση μέσω της Thomas platform αποκτά άμεση πρόσβαση σε 18 επιπλέον αναφορές που επιτρέπουν να «ταιριάξετε» τους ανθρώπους σε θέσεις εργασίας, να τους διαχειριστείτε, καθοδηγήσετε, ανα-πτύξετε και εκπαιδεύσετε ανάλογα με τις συμπεριφορικές τους ανάγκες. Η Response παρέχει την εκπαίδευση και πιστοποίηση για τη χρήση της πλατφόρμας, τόσο στα στελέχη του HR αλλά και στα εμπλεκόμενα στελέχη πρόσληψης και ανάπτυξης. Έτσι, άμεσα, μπορούν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματά του και να τα αξιοποιήσουν για συνέντευξη, εκ-παίδευση και ανάπτυξη, εσωτερικές μετα-κινήσεις και αναβαθμίσεις, coaching και mentoring, ακόμα και συμπληρωματικά με το performance management στην α-νάπτυξη των ταλέντων. Ιδιαίτερη αξιοποίηση του PPA γίνεται μέσω του βιωματικού εργαστηρίου Team up, δηλαδή σαν εργαλείο για την τόνωση της Ομαδικότητας, της αμοιβαίας κα-τανόησης των συμπεριφορών και της ευθυγράμμισης μεταξύ των μελών μιας ομάδας.

 

Σχετικά με το Thomas Engage

Το Thomas Engage βασίζεται στη ψυχοκοινωνική θεωρία της «Δέσμευσης» στο περιβάλλον εργασίας, η οποία αποτελεί κλειδί για ένα υψηλής απόδοσης ανθρώπινο δυναμικό. Το εργαλείο Engage παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της Δέσμευσης των εργαζομένων στo εταιρικό περιβάλλον και προτείνει τρόπους για την πραγματοποίηση των απαραίτητων βελτιώσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας και της υψηλής εταιρικής απόδοσης.

Το Engage μπορεί να βοηθήσει τον Οργανισμό να αντιμετωπίσει προκλήσεις, όπως:

Χαμηλό Ηθικό Εργαζομένων

Υψηλά Επίπεδα άγχους 

Εταιρική Φήμη

Χαμηλή Διατήρηση Στελεχών

Υψηλά Επίπεδα Δυσαρέσκειας από Πε-λάτες

Έλλειψη Πάθους

Ανεπαρκές Κίνητρο αυξημένης απόδοσης

 

Σχετικά με το Thomas TEiQ

Το συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο αξιοποιεί τις μελέτες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Εξειδικεύεται στο πώς τα στελέχη/υποψήφιοι κατανοούν και δια-χειρίζονται τα δικά τους συναισθήματα και των άλλων και πώς τα χρησιμοποιούν για να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους. Η χρήση του εργαλείου αυτού μπορεί να ενισχύσει έναν Οργανισμό:

Στη Στελέχωσή του με άτομα υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης

Στη Διατήρηση υπαρχόντων στελεχών

 Στην Ανάπτυξη των Προϊσταμένων

Στην Ενίσχυση της Προσωπικής Ανάπτυξης των Στελεχών

Μέχρι σήμερα, τα ψυχομετρικά εργαλεία περιορίζονταν κατά κύριο λόγο στην επιλογή στελεχών. Ωστόσο, αποδεικνύεται εξίσου η σπουδαιότητα χρήσης τους και σε άλλους τομείς, όπως η στοχευμένη ανάπτυξη και καθοδήγηση των ταλέντων. Το κατάλληλο ψυχομετρικό εργαλείο πα-ράγει έναν «χάρτη» για τη προσωπικότητα του ατόμου, τα κίνητρα που το ωθούν σε μεγαλύτερη απόδοση και μας καθοδηγεί να «δούμε» τον συγκεκριμένο άνθρωπο, σε σχέση με τους μελλοντικούς ρόλους που θέλουμε να αναλάβει.

Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε εδώ